Beskæftigelsesplan 2024

 

De 4 vækstspor

Beskæftigelsesplanen beskriver hvordan Holstebro Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2024. 

Jobcenter Holstebro har en ambition om, at mål og rammer i Beskæftigelsesplanen ikke sætter begrænsninger for hurtige retningsskift, men at tilbud og bemanding i Jobcentret konstant tilpasses arbejdsmarkedssituationen.

Overordnet realiseres indsatsernes ved at knytte beskæftigelsesindsats, kompetenceudvikling og virksomhedsservice tæt og målrettet sammen - og for at understøtte virksomhedernes muligheder for at være meduddannende, er det nødvendigt at tilgå virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne på en anden måde. 

De 4 vækstspor er udarbejdet med udgangspunkt i de vejledende ministermål, vækst- og udviklingspolitikken for Holstebro Kommune samt de lokalpolitiske mål og prioriteringer.

Arbejde i jernstøberiet Brin

Arbejdskraftsbehovet

Virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft er et vækstspor i Jobcenter Holstebro.

Et greb til at imødekomme arbejdskraftsbehovet i det vestjyske er investering i bæredygtig beskæftigelse, så som optimering, fastholdelse og social ansvarlighed. Heri en fokus på, hvordan implementeringen af kommunens småjobstrategi kan bevare de mest udsatte borgere i den fremtidige arbejdsstyrke i såvel offentlige som private virksomheder.

Efterspørgslen efter arbejdskraft er bredt funderet, men særligt indenfor områder med krav til erhvervsfaglige kompetencer og specialistområder opleves der mangelsituationer.

Situationen skal ses i sammenhæng med:

 • At antallet af borgere i den erhvervsaktive alder er stagnerende
 • At vi har små ungdomsårgange, og på erhvervsområder med stor efterspørgsel er afgangen af ældre større end tilgangen af unge
 • Indførslen af nye tilbagetrækningsordninger (seniorpension og ’Arne'-pension) - som tillige skaber en finansiel udfordring for Holstebro Kommune.

Holstebro i arbejde 
- en offensiv virksomhedsindsats

Virksomhedsservice er et vækstspor i Jobcenter Holstebro, hvor et vedvarende fokus - udover et opdateret arbejdsmarkedsoverblik - er ved det rette match at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft på hhv. kort som langt sigt.

Jobcentret ønsker at (for)blive virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartner og medvirke til bæredygtig beskæftigelse bl.a. ved at understøtte virksomhederne i/med fastholdelse af medarbejdere, som ved fx sygdom risikerer at miste kontakten til virksomheden/arbejdsmarkedet.

De bærende principper for det professionelle virksomhedssamarbejde er tilgængelighed, tydelighed, troværdighed.

I en offensiv og relationel virksomhedskontakt er der fokus på:

 • Samskabelse og indgåelse af partnerskaber med erhvervs- og civilsamfundet, herunder virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedsparter i et lærings- og vidensperspektiv
 • Jobcentrets rolle som meduddannende i koblingen mellem aktuelle og efterspurgte kompetencer, og herigennem bevare positionen som en af de kommuner, der langtidssikre arbejdsmarkedstilknytningen gennem uddannelse
 • En bæredygtig arbejdsstyrke med social bundlinje og et samarbejde om de mest udsatte borgere for at afkorte overgangen fra passiv forsørgelse til hel- eller delvis selvforsørgelse
 • En tværgående ungeindsats og -vejledningsindsats, som bidrager til erhvervs- og uddannelsesvalg rettet mod mangelområder
 • Udenlandsk arbejdskraft, hvor indsatsen findes i koblingen mellem sprog, kultur og beskæftigelsesrettede indsatser.

Borgerinvolvering 
- en individuel håndholdt, meningsfuld og sammenhængende indsats

Borgerinvolvering er et vækstspor i Jobcenter Holstebro, og resultaterne opnås med afsæt i den lediges egen vilje, indsats og målsætning om et bedre liv.

Synergipunktet findes i et krydsfelt mellem jobcentrets offensive beskæftigelsesindsats, uddannelsesinstitutionernes erhvervsfremmende kompetenceindsats og virksomhedernes meduddannende rolle på fremtidens arbejdsmarked.

Strategien for Jobcentrets indsats er differentieret ift. de forskellige målgrupper, men de overordnede strategiske mål anlægges med udgangspunkt i to overordnede spor: den tidlige indsats og den sammenhængende tværfaglige indsats.

Den ledige mødes med værdighed, respektfuldhed og faglighed, og med fokus på selvforsørgelse og selvforvaltning skabes mening ved:

 • At den ledige involveres i beskæftigelsesfremmende indsatser inden for en kendt og realistisk ramme, som matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft
 • At indsatsen har et realistisk jobperspektiv, hvor udgangspunktet er det gode match; fagligt, personligt, i forhold til formål og klare aftaler
 • At indsatsen er sammenhængende med eventuelt andre indsatser på f.eks. social, familie eller sundhedsområdet
 • At anerkende den lediges betydning for det store fællesskab.

Målet om selvforsørgelse og selvforvaltning fremmes gennem nyskabelse, mod og trivsel med at skabe vækst og velfærd til alle. Jobcentrets deltagelse i CUBB (Center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser) bidrager til en forankring af en beskæftigelsesfaglig læringskultur som kan matche en omskiftelig omverden.

Bæredygtig beskæftigelse 
- og bæredygtig arbejdsstyrke

Bæredygtighed er et vækstspor i Jobcenter Holstebro - og bæredygtighed skal i den sammenhæng kobles sammen med beskæftigelsesfremmende indsatser og arbejdsstyrke. 

Baggrunden for udviklingen er kompleks - også for den enkelte - og for at opretholde en arbejdsstyrke som kan sikre økonomi og velfærd, er det nødvendigt at prøve at tage initiativer, som kan imødegå at stadig flere helt eller delvist forlader arbejdsstyrken. 

Fokus i bæredygtig beskæftigelse og bæredygtig arbejdsstyrke er primært:

 • Tidlig indsats og fastholdelse ift. de beskæftigede, som oppebærer drypvis og/eller stigende sygefravær. Et stigende antal borgere befinder sig på ydelser, som afspejler, at de er syge i en kortere eller længere periode (sygedagpenge og jobafklaring) eller permanent har mistet en større eller mindre del af arbejdsevnen (fleksjob og førtidspension)
 • Skabelsen af det rette match mellem borger og virksomhed mht. opgavevaretagelse, faglighed, personlige kompetencer mv.
 • Sikring af arbejdsstyrken mens kernemedarbejdere deltager i kompetenceudviklende aktiviteter via fx jobrotation
 • En tværgående unge- og vejledningsindsats, som bidrager til erhvervs- og uddannelsesvalg rettet mod mangelområder
 • Social vækst og jobskabelse ved implementering af kommunens småjobstrategi.

Under overskriften "Bæredygtig arbejdsstyrke" vil Jobcenter Holstebro i 2024 invitere borgere og relevante aktører ind i partnerskaber med henblik på at iværksætte initiativer, som på den lange bane kan sikre bæredygtig beskæftigelse i Holstebro Kommune. 

Beskæftigelsesministerens mål for 2024
og 
Repatriering efter repatrieringsloven

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål.

Målene er vejledende for kommunerne og udtrykker en national prioritering af beskæftigelsesindsatsen. 

For 2024 har ministeren udmeldt følgende 5 mål:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

De 5 mål harmonerer med Holstebro kommunes politiske prioriteringer, og er således i en Holstebro Kommune kontekst indarbejdet i den beskæftigelsespolitiske indsats.

For hver mål udarbejder Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) indikatorer, som Holstebro Kommune løbende følger op på, og på den måde sikrer, at indsatsen og resultaterne er i overensstemmelse med den nationale prioritering.

Kommunerne skal som en del af beskæftigelsesplanen beskrive, hvordan der arbejdes med rådgivning og information om repatriering af udlændinge.

Kommunerne skal som en del af beskæftigelsesplanen beskrive, hvordan der arbejdes med rådgivning og information om repatriering af udlændinge.

Jobcenteret vejleder udlændinge, der har haft opholdstilladelse i DK i op til 5 år om mulighederne for repatriering til tidligere hjem- eller opholdsland under jobsamtaler og sygeopfølgningssamtaler. 

Herudover vejledes udlændinge, som har haft opholdstilladelse i DK i mere end 5 år, og som har modtaget kontanthjælpslignende ydelser i mindst 18 ud af de senest 36 måneder om repatriering en gang hvert 2. år ved en fokuseret samtale.