Vedtægt 
Holstebro Ældreråd

Vedtægt gældende for årene 2022 - 2025

Vedtægten er godkendt af Holstebro Byråd den 26. april 2022 og
kan indhold kan læses herunder:

Navnet er Holstebro Ældreråd.

Rådets hjemsted er Holstebro Kommune og dets adresse er den til enhver tid valgte formands privatadresse.

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed.

Rådet er oprettet i medfør af §§ 30 - 33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Rådet skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser og uafhængigt af Kommunalbestyrelsen.

Rådet er omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen.

Rådet har til formål:

  • at være rådgivende og ideskabende organ for Holstebro Kommune på ældreområdet,
  • at være med til at skabe og udvikle et godt og positivt samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og øvrige kommunale udvalg og kommunens borgere over 60 år, uanset tilhørsforhold i øvrigt, og
  • at udtale sig i sager, der vedrører ældreområdet, som f.eks. udbygningsplaner, budget / budgetændringer, byggeprojekter, trafik- og boligforhold, sundhedsfremme, miljø- og kulturforhold, kvalitetsstandarder m.v.
  • Ældrerådet arbejder for at fremme nærdemokratiet, så de ældre aktivt kan inddrages i de lokale beslutninger på ældreområdet.
  • Ældrerådet holder sig orienteret om de ældres forhold i kommunen og om deres ønsker og behov.
  • Med rimelig tidsfrist behandler og besvarer Holstebro Ældreråd høringer fra Kommunalbestyrelsen, de stående politiske udvalg og forvaltningen om forhold, der efter lovgivningen er pligt til at høre Ældrerådet om, eller om forhold, som de nævnte organer af egen drift ønsker at høre Ældrerådet om.
  • Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag til relevante myndigheder om ethvert emne, der vedrører og har betydning for de ældre i kommunen.
  • Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder, der ikke er åbne for offentligheden. Dagsordener og beslutningsreferater er, som hovedregel, offentligt tilgængelige.
  • Ældrerådet drøfter sager af generel og/eller principiel karakter.
  • Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål som vedrører enkeltpersoner eller som vedrører personalet i den kommunale forvaltning.

Ældrerådet i Holstebro Kommune består af 5 til 9 medlemmer.

Medlemsskab af Ældrerådet er ikke borgerligt ombud. Medlemsskabet er frivilligt og ulønnet.

Der ydes diæter, udgiftsdækning og befordringsgodtgørelse til Rådets medlemmer efter nærmere fastsatte regler i forretningsordenen.

 

Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen fastlægger i samråd med Ældrerådet de nærmere bestemmelser for valgets gennemførelse.

Valget forgår i forbindelse med at der afholdes valg til Kommunalbestyrelsen.

Personer, der har fast bopæl i Holstebro Kommune, og som er fyldt 60 år senest på afstemningsdagen, har valgret og valgbarhed ved valget til Ældrerådet.

Medlemmerne af Ældrerådet vælges for 4 år - svarende til valgperioden for Kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet konstituerer sig umiddelbart efter afholdt valg. Administrationen indkalder til det konstituerende møde.

Det nyvalgte Råd tiltræder den 1. januar i året efter valgåret.

Rådet vælger af sin midte formand og næstformand.

Ældrerådet udpeger endvidere medlemmer til udvalg, råd og arbejdsgrupper.

Kommunalbestyrelsen betaler alle udgifter ved Ældrerådets virksomhed, administration m.v. og stiller sekretariatsbistand til rådighed.

Kommunalbestyrelsen afsætter årligt det nødvendige beløb på det kommunale budget, herunder budget til udgiftsdækning for Rådets medlemmer vedrørende kurser, seminarer og anden ekstern mødedeltagelse m.v.

Ikke forbrugte midler kan søges overført til efterfølgende regnskabsår i henhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte regler herfor.

Regnskab over udgifter, som Ældrerådet anviser til betaling, føres af Sekretariatet. Regnskabet føres og budgetopfølgning foretages i overensstemmelse med de af kommunen afstukne retningslinjer herfor.

Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i kommunen.

Ældrerådet mødes efter behov og aftale med kommunalbestyrelsen, direktionen, de stående udvalg og forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.

Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i kommunalbestyrelsen, i et udvalg eller i et forvaltningsorgan. I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem Rådet og forvaltningen.

Rådet orienteres så tidligt som muligt om sager fra de lukkede dagsordener, der har specifik indflydelse på/betydning for ældreområdet.

Hvis kommunalbestyrelsen overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller anden offentlig udfører, skal den sikre, at Ældrerådet stadig bliver hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, som vedrører de ældre.

Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af Rådets medlemmer er til stede.

Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet straks af Ældrerådet. Spørgsmålet, om et medlem har mistet sin valgbarhed, afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Et medlem kan søge Rådet om orlov i op til 6 måneder. I samme tidsrum indtræder suppleant.

Et medlem udtræder af Rådet ved flytning fra kommunen. I stedet indtræder suppleant.

Der udfærdiges referat fra møderne, som udsendes til rådets medlemmer. Referatet offentliggøres på hjemmesiden.

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, mødeindkaldelse, udgiftsdækning og øvrige regler for Rådets arbejde.

Ældrerådet holder jævnligt orienterende møder med politikere og embedsmænd til belysning af relevante sagsområder af betydning for ældres forhold.

Formanden for Ældrerådet er, såfremt ikke andet bestemmes, Rådets kontakt til pressen. Formanden udtaler sig på Ældrerådets vegne.

Rådets medlemmer er underkastet den samme tavshedspligt, som er gældende for kommunalt ansatte.

Vedtægten træder i kraft efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Rådet kan med 2/3 majoritet ændre vedtægten. Eventuelle ændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Valgregler, vedtægt og forretningsorden for Ældrerådet tages op til revision senest i første kvartal af 2026 - eller når ændret lovgivning eller lignende i øvrigt nødvendiggør det.

Vedtægten er i enstemmighed vedtaget på Ældrerådets møde den 23. februar 2022.

Vedtægten er således godkendt af Kommunalbestyrelsen Holstebro Kommune på dets møde den 26. april 2022.